Huang, Hongyao, Tao Deng, Jin Qian, Jie Hu, Yangyang Zhu, Min Tian, Xiaohong Guo, and lili lu. 2021. “Chidamide Modulates Proliferation, Migration and Apoptosis of Human Tongue Squamous Carcinoma SCC9 Cells through Multiple Signaling Pathways”. Archives of Biological Sciences 73 (3):415-23. https://doi.org/10.2298/ABS210815035H.